وقف یکی از سنتهای حسنه الهی است که فضیلت آن به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است