معرفی کانون متولیان موقوفات استان فارس

 

 

کانون متولیان موقوفات استان فارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۹۷۹۱در تاریخ ۱۰دیماه سال ۱۳۴۸به ثبت رسیده 
 نام شخصیت حقوقی :(کانون متولیان فارس )می باشد 

هدف از تشکیل کانون  عبارتست از

۱-ایجاد حسن تفاهم بین متولیان و متصدیان موقوفات استان فارس و تسهیل و ارتباط آنها با اداره کل اوقاف فارس و سایر سازمانهای دولتی ومذهبی و ملی جهت اجرای نیت واقف

۲-ابتکارواتخاذطرقی که حسن اداره موقوفات وحسن اجرای منظور واقفین را بر اساس مفادوقفنامه ها تامین نماید .

۳- ایجاد ارتباط با سایر کانونها ی مشابه و موسسات خیریه در داخل و خارج کشور.

۴- تهیه طرحهای اصلاحی درجهت بهبود امور موقوفات و پیشنهاد آنها به سازمان اوقاف و سایر سازمانهای دولتی.

۵-تهیه کارهای مشترک برای احیاوتعمیرموقوفات وتهیه موجبات تصویب و اجرای آنها .

۶- تهیه پیشنهاد برنامه های مشترک و هماهنگ درمواردی که موقوفات درآمد مشابه دارند.

۷- تهیه و پیشنهاد برنامه مشترک در مواردی که موقوفات در حال اضمحلال با نظر مجتهد جامع الشرایط باید تبدیل به احسن شود .

( جهت استحضار اساسنامه کانون در ۸صفحه ضمیه می باشد)