فرمهای( پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد قبض رسمی

قبض رسمی فرم پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد موقوفه