مجمع عمومی عادی سالیانه کانون متولیان موقوفات استان فارس

   This image has an empty alt attribute; its file name is آرم-وقف-736x1024.jpgبه اسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد و سلام و احترام قسمتی از مفاد اساسنامه بشرح زیر باستحضار می رساند

طبق ماده ۱۲ اساساسنامه مجمع عمومی کانون هر یک سال یکبار در فصل بهار حتی المقدور در یکی از اعیاد مذهبی که مقارن فصل مذکور خواهد بود تشکیل می گردد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالیترین مقام برای اداره کانون می باشد و ازجمله موارد زیر حق اتخاذ تصمیم دارد: ۱- انتخاب هیئت مدیره ۲- تغییر مواد اساسنامه ۳- تصویب بودجه کانون و استماع گزارش بازرسان و تصویب ترازنامه ۴- تصمیم برای آنهائی که عضویت آنها توسط هیئت مدیره رد شده است ۵- تصمیم در مورد کسانیکه اخراج شده اند و بمجمع شکایت کرده اند ۶ -تصمیم نهائی در مورد کسانیکه هیئت مدیره عضویت آنها را تصویب ننموده است ۷- خط مشی کلی و عمومی کانون ۸- تصویب مقرراتی که برای آجرای هریک از هدفهای کانون لازم باشد.

مجمع عمومی ۹۸ کانون