جلســــــــــه هم اندیشی متــــــولیان ومتصدیان موقوفات استـــــان با کـــــارشناسان رسـمی دادگستری و معـــاونت حقوقی ثبتی اداره کل اوقاف استــــان فــارس

تصویر جلسه


به اسمه تعالی
صورتجلسه بیستم مردادنودو هشت   با صلوات برمحمد و آل محمد وتبریک فرا رسید عید سعید غدیر خم وآرزوی توفیق برای کلیه خدمتگزاران زحمت کـــــــــــــش باستحضار می رساند طبق دعوت رسمی ساعت نه صبح شنبه بیستم مرداد نودو هشت جلسه ای باحضور( متولیان /وکلای) محترم موقوفات استان فارس و معاونت محترم ثبتی حقوقی اداره کل وهمکارانشان با کارشناسان محترم کــــــــــــــــانون کارشناسان دادگستری ویژه اوقاف در سالن ثقلین اداره کـــــل اوقاف برگزار گردیدبعد از قرائت آیاتی جند از قرآن مجید و عرض سلام و خسته نباشید آقای عسکر پور چنین فرمودند در سال گذشته رئیس سازمان عوض شده و تفکر سازمان واقعی شدن گزارش های کارشناسی است نمونه ای داشتیم از تهــــــران برگشت خورده و اکنون دستور دادند در استان کارگروهـــــــی تشکیل شود و نرخ عادله روز ملاک شود چون قبلاً کارشناسیها برای رقبات کم بوده و در حال حاظر  همخوانی ندارد لذا نــــرخ قبلی ملاک قرار نگیرد و به روز شود .آقای حبیب کشاورز یکی از متولیان گفتند این کارشناسیها بر چه اساسی نوشته می شود ما مرتب باید لایحه بنوسیم شکایت کنیم .جناب عسکر پور فرمودند اسناد مالکیت موقوفات را دریافت کنید تا در محاکم قضائی موفق شوید. آقای عبداله همایون کارشناس کشاورزی فرمودند ما با متولیان و اداره اوقاف هماهنگ هستیم و حتما رعایت می شود و عدالت هم باید در نظر گرفت دراین مورد آقای عسکر پور پاسخــــــــگو بودندکه دراستانهای دیگر چنین مشکلی ندارند واین مشــــکل استان فارس است که هنوز به عادله نرسیده آقای تـــــــــــدین کارشناس دادگستری منابع طبیعی فرمودند بنده که خود رئیس گرو ه کارشناسی کشاورزی هستم وازگروه حدود پانصد نفر ی می باشم عرض می کنم  به تمام جوانب ازنظر وضعیت زمین نوع محصول نوع آب پتانسیل های مختلف و عرف محل نوع خاک توجه داشت و توضیحاتی دادند آقای عسکر پور فرمودند  حرفهای شما قبول داریم ولی هنوز فاصله داریم و باید عادلانه عمل  شود مخصوصاً تبدیل به احسن .آقای میرابی متولی موقوفه گفتند قیمت گذشته و سوابق موقوفه موثر است و نمی توان یکدفعه قیمتها را افزایش دهیم که آقای عسکر پور توضیحاتی دادندو پاسخگوی جلسه بودند   آقای نبوی متولی محترم فرمودنداگر ما مرتب به کارشناسی اعتراض کنیم این باعث مشکل خواهد شد و پیشنهاداتی داشتند .آقای علــــــی بیگی کارشناس دادگستری در رشته کشاورزی موضوع حقوق مکتسبه چنین توضیح دادند برای مثال زمین مزروعی را تبدیل به باغ نموده اند زحمت کشیده اند این تغییر از ده درصد تا هفتاد درصد حقوق مکتسبه قیمتها متفاوت است و باید لحاظ نــــمود .آقای سیدکمال الدین حمزوی عابدی ضمن معرفی خود بعنوان ریاست هیات مدیره کانون متولیان موقوفات اســــــــتان فارس فرمودند کلیه متولیان در خصوص افزایش در آمد موقــــــوفات توسط  کارشناسی استقبال می نمایند
اما باید زمینه  ها را فراهم نمود وحقوق مصرف کننده هــــــم درنظر گرفت شرایط مردم دراین برهه زمانی هم لحاظ نمود و راه حل مناسب پله ای و قدم به قدم عمل نمائیم مثلا بجای سه سال ( برای هرسال از سه سال طبق شاخص بانک اجاره تعیین گردد( و طوری عمل شود که از موقوفات دوری نکنند و با استقبال همراه باشد بهر حال نرخ عادله روز خود نشانگر هماهنگی با توجه به تعرفه روز کارگشای این اقدام خواهد شد   وپیشنهاد نمودند چون سازمانها و ادارات و بانکهای طـــــــرف قرارموقوفات  امکان انتقال رقبه مورد استیجاری آنها صفر یا به ندرت پیش می آید و برای موقوفات از بابت انتقال در آمـــــــدی حاصل نمی گردد اجاره سالیانه این گونه  را باید کارشناسان محترم  بیش از رقبات سایر مستاجرین تعیین نمایند وهمجنین  رقباتی که در حال  حاضرمربوط به مستاجرین  در شرف انتقال  با نرخ روز انجام می شود  باید  کارشناسان محترم دادگستری بر اساس نرخ عادله مورد معامله  روز تعیین نمایند  که مـــورد توجه حضار وتائید قرار گرفت . سپس  اقای تدین کارشــــناس رسمی دادگستری  هم در مورد مسئولیت کارشناســـــــان و موضوع کیفری شدن بعضی و مشکل ساز بودن نظریه های کارشناس توضیح مفصلی  دادند که  جناب عسکر پورمعاونت حقوقی ثبتی اداره کل فرمودند  ضمن تشکر از کارشــــناسان خاتمه جلسه مشترک آنها را اعلام می نمائیم  و تنها متولیـــان محترم و روسای اجرائی ادارات اوقاف و متصدیان حقوقـــی و ثبتی جلسه حضور داشته باشند بهر حال تصمیمات لازم اولیه گرفته شد دراین جلسه نیز   رئیس کانون متولیان استان در مورد  مفاد مواد   دوازده و سی و دو ابطال شده توسط مصوبه دیوان محتــــرم عدالت اداری واینکه بخشنامه اخیر حقوقی ثبتی سازمــــــان مصوبه دیوان عدالت ادا ری را  زیر سووال برده وایـــــــــــــجاد برداشتهای گوناگون برای متولیان کشور و ادارات اجــــــــرائی گردیده است وبعضا   تصورنمودند مصوبه لغو شده وزیر سئوال برده اند  در صورتیکه (بخشنامه نمی تواند مصوبه را باطـــــــل نماید) و برخورد بعضی از ادارات اجرائی با متولیا ن محتـــــــرم مطرح گردید وپیشنهاد شد برای وحدت رویه ترتیبی داده شود که از یک بخشنامه استنباط گوناگون نگردد و به نگرانی هـــــــا خاتمه داده شود .  جناب عسکر پورمعاونت محترم حقوقی ثبتی اداره کل فارس در این مورد توضیحاتی دادندو موضوع را تا حدی روشن نمودند و نکات مورد اشاره مورد برسی و پاسخ  داده شد که بالاخره هر گونه نقل و انتقال ضمن اقدام در سوابــق اداری موقوفه باید ثبت گردد تا  اداره هم مطلع باشد و اظهار نمودنــد  نتیجه اقدامات این جلسه  درآینده بعرض خواهد رسید جلسه راس ساعت مقرربا صلوات برمحمد و آل محمد  خاتمه یافت .
                                     رئیس هیئت مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس :    
سیدکمال الدین حمزوی عابدی

تبریک بمناسبت عیدسعید قربان

باسلام وعرض ادب عید سعید قربان پرشکوهترین ایثار و زیبا ترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا بر حضرتعالی وخانواده محترم تبریک گفته و سلامتی وسعادت وموفقیت همگی را از ایزد منان طالبیم .سیدکمال الدین حمزوی عابدی رئیس هیئت مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس

صورتجلسه دوازدهم مردادنودو هشت اداره کل اوقاف استان فارس با متولیان موقوفات

  به اسمه تعالی  باصلوات برمحمد و آل محمد طبق دعوت قبلی اداره کل اوقاف و امورخیریه  وکانون متولیان استان جلسه ای با حضورچهل نفر از متولیان و وکلای  در سالن ثقلین اداره کل برگزار گردید دراین جلسه مدیر کل محترم .معاونت فرهنگی .معاونت پشتیبانی . ریاست تحقیق . ریاست حسابرسی مسئول روابط عمومی و ریاست حراست حضور داشتند نخست آقای صفری گرائی با صلوات و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و تبریک و تهنیت  فرا رسیدن عیدسعید  قربان و عید سعید غدیر با  جند بیت اشعار مذهبی در مورد برنامه ریزی ایام ماه محرم وصفرکه دهم شهریور ۹۸می باشد و انواع همایش ها سخنانی ایراد فرمودند . سپس آقای حسن محبی ریاست تحقیق با عرض سلام به حضار و مدیرکل محترم و اظهار شکر در جمع متولیان محترم فرمودند بار سنگینی بر دوش متولیا محترم  که امانت دار موقوفات هستند می باشد و جدائی از اداره نیستند چون ادارات اوقاف نظارت دارند و سوائی و جدائی ندارند و چه زیباست که هدفمند باشد ,و با معاون فرهنگی هماهنگ باشید . آقای رضائی از موقوفه معز الوزاره فرمودند موضوع مناطق محروم هم باید رسیدگی شود خانم امامی در مورد مشکلات موقوفه تحت تولیت خود مطالبی مطرح نمودند و آقای مدیر کل پاسخگوی سئوالات بودند و خواستند از طریق مراجع قضائی پیگیری نمایند . آقای میرابی اظهار داشت با توجه  به بالا رفتن هزینه ها و ثابت بودن درآمد مشکلاتی برای موقوفات پیش آمده انتظار رسیدگی داریم آقای سید کمال الدین حمزوی عابدی  رئیس هیات مدیره کانون مفصلا در مورد شخصیت حقوقی موقوفه و اینکه متولیان محترم نماینده شخصیت حقوقی موقوفات هستند و ارتباط متولیان محترم با ادارات اجرائی که باید تعامل دوسویه داشته  باشند واینکه ما باید مشابه یک خانواده عمل نمائیم ومشکلات و اشتباهات را باید بصورت کدخدامنشی حل کنیم و از هرگونه اقدام که منجر به رسیدگی از طریق مراجع قضائی  خودداری نمائیم  بحمداله در راس اداره کل سید جلیل و القدری قرار دارند که سالهاست دراین منطقه کلیه متولیان را می شناسند و همگی هم همکاری لازم داشته اند و در  سنوات گذشته هم اقدامات خوبی نموده اند و در ایام محرم وصفر آتی نیز ببنحو شایسته انجام خواهند داد و جای نگرانی نیست  کانون متولیان محترم اوقاف هم  آمادگی خود را اعلام می نماید و فی المجلس با معاونت فرهنگی اداره کل اعلام گردید سخنانی بیان نمودند . سپس جناب آقای سیدعباس موسوی مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان  فرمودند عرض سلام و ادب و وخداقوت دارم خدمت متولیان محترم و تبریک بمناسبت سالروز ازدواج حضرت علی بن ابی طالب با همسر مهربانشان و همچنین ایام اعیاد قربان و غدیر که درپیش داریم  ماه ذالحجه شروع شده و به ماه محرم نزدیک می شویم ما هیچگونه و هیچگاه بینی و بین اله منظور اخاذی نبوده است و همیشه در جلسه هم اندیشی داشتیم ما میخواهیم مشخص گردد از کدام موقوفه برنامه ریزی شده است مثلا موقوفه ای در یک مکان مشخص بنام موقوفه  همه ساله عمل می کند و اجرای نیت واقف بنحو احسن انجام می گردد واکنون می خواهیم در.چند نقطه شهر بصورت متمرکز انجام شود طرح اینستکه در امام زاده  حسینیه ها و مساجد بطور فعال اقدام شود  و به  مردم مستضعف رسیدگی گرد د  ومردم بدانند درآمد موقوفات هزینه چه چیز هائی می گردد و برای اینکه دو گانه کاری ننشود و یک مکان از چند موقوفه دریافت حواله نماید بهر حال با هماهنگی خودتان اجرای نیت واقف کنید . این جلسه در وقت مقرر با ذکر صلوات خاتمه یافت .                                                  رئیس هیات مدیره کانون متولیان موقوفات استان فارس :       سیدکمال الدین حمزوی عابدی