فرمهای( پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد قبض رسمی

قبض رسمی فرم پیشنهادی کانون متولیان موقوفات استان جهت تهیه صورت عملکرد موقوفه

معرفی کانون متولیان موقوفات استان فارس

 

 

کانون متولیان موقوفات استان فارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۹۷۹۱در تاریخ ۱۰دیماه سال ۱۳۴۸به ثبت رسیده 
 نام شخصیت حقوقی :(کانون متولیان فارس )می باشد 

هدف از تشکیل کانون  عبارتست از

۱-ایجاد حسن تفاهم بین متولیان و متصدیان موقوفات استان فارس و تسهیل و ارتباط آنها با اداره کل اوقاف فارس و سایر سازمانهای دولتی ومذهبی و ملی جهت اجرای نیت واقف

۲-ابتکارواتخاذطرقی که حسن اداره موقوفات وحسن اجرای منظور واقفین را بر اساس مفادوقفنامه ها تامین نماید .

۳- ایجاد ارتباط با سایر کانونها ی مشابه و موسسات خیریه در داخل و خارج کشور.

۴- تهیه طرحهای اصلاحی درجهت بهبود امور موقوفات و پیشنهاد آنها به سازمان اوقاف و سایر سازمانهای دولتی.

۵-تهیه کارهای مشترک برای احیاوتعمیرموقوفات وتهیه موجبات تصویب و اجرای آنها .

۶- تهیه پیشنهاد برنامه های مشترک و هماهنگ درمواردی که موقوفات درآمد مشابه دارند.

۷- تهیه و پیشنهاد برنامه مشترک در مواردی که موقوفات در حال اضمحلال با نظر مجتهد جامع الشرایط باید تبدیل به احسن شود .

( جهت استحضار اساسنامه کانون در ۸صفحه ضمیه می باشد)