با نیروی وردپرس

→ بازگشت به وقف یکی از سنت های حسنه اسلامی است که در باره ثواب وفضیلت آن بطور کلی در منابع فقهی یاد شده است